2001 jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 5 januari 2001

Aanwezig: Hans, Jeanine, Peter, Ellen, Ruud S., Wilfried, Aart, Tonnie, Ruud v. V, Marlèn, Maureen, Hilde, Helma, Hélène, Else, Esther, Lucie, Marlies, Ria, Yvonne, Rens, Guido, Joop, Wim, Ruud M., Harrie
Afwezig met kennisgeving: Toon, Bas, Annemarie

1. Opening
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voordat hij verder gaat met de vergadering staat hij even stil bij de ziekte van Annemarie. We wensen haar veel sterkte bij het genezingsproces.
Een andere mededeling is het feit dat Toon Koolen in het jaar 2000 25 jaar lid is geweest van Antwood Affair. Hij zal hiervoor binnenkort gehuldigd worden.

2. Goedkeuring agenda / Notulen vorige vergadering (04-02-2000)
De agenda wordt aangepast. De bestuursverkiezingen worden na de pauze gehouden en het eerste deel van het thema voor de pauze, om na de pauze met het tweede deel van het thema door te gaan.
Verder wordt de agenda goedgekeurd en zo ook de notulen van de vorige vergadering.

3. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie en beantwoord alle vragen naar ieders tevredenheid (Rens vraagt uitleg over de nieuwe subsidieverordening van de gemeente Mierlo).
Het verslag krijgt de goedkeuring van iedereen.

4. Verslag secretaris
De secretaris leest het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2000 voor.
Wilfried merkt op, dat wij in Bussum niet in het voorprogramma stonden van Mathilde Santing, maar dat Mathilde Santing in het naprogramma van Antwood Affair stond. Tja, daar zit wat in!

5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
Lucie en Rens complimenteren de penningmeester met het bijhouden van de financiële zaken.
De kas klopt wederom.
De volgende kascommissie bestaat uit Yvonne en Rens.

6. Thema (deel 1)
Er worden twee prioriteiten gesteld als thema voor hoe we als Antwood Affair de toekomst in willen gaan. De prioriteiten zijn ledenwerving en optredens.
Op 13 november 2000 heeft het bestuur 30 enquêteformulieren uitgedeeld onder de leden. Dit om na te gaan hoe groot de draagkracht is onder de leden voor het gevoerde beleid en het beleidsplan voor de toekomst.
De reacties waren in het kort als volgt: 15x Mee eens (waarvan 10 bereid daarin actief deel te nemen)
3x Eens / Oneens
2x Oneens
10x Geen reactie
Reacties vanuit de vergadering:
Wim- Wat gebeurd er, nu de meeste gekozen hebben om op de huidige manier door te gaan?
Hans antwoordt: eerst de enquête analyseren, om daarna alle energie te steken in de gekozen weg.

Helma: Zij mist persoonlijk op dit moment het “kippenvel” gevoel en vraagt zich af wat we nieuwe leden te bieden hebben.
De vergadering reageert: dit gevoel is voor iedereen persoonlijk anders en iedereen zal zijn ups en downs kennen. Door inventief om te gaan met de manier van repeteren en het vinden van een goede mix van het instuderen van nieuwe nummers en het zingen van bestaande nummers, moet het voor iedereen aantrekkelijk kunnen blijven.
Jeanine: Kunnen we niet een aantal keren een zangpedagoge inhuren?
Ruud v. V. zegt: het is mogelijk om dit in de toekomst te realiseren.
Sopranen: Dutten in bij het instuderen van nieuwe nummers. Dit zou sneller moeten bijvoorbeeld d.m.v. cassettebandjes.
Ruud v. V.: meer snelheid betekent meer werk voor Ruud, hetgeen waarschijnlijk op den duur een te zware belasting gaat vormen. Zeker in combinatie met het zoeken naar nieuwe nummers, het arrangeren daarvan en het op cassette zetten. Hij denkt dat de onvrede met name gevoed wordt door het gebrek aan optredens, waardoor er de blijvende behoefte is om te vernieuwen. Hierdoor moeten weer nieuwe nummers gezocht en ingestudeerd worden. Kortom, dan is de cirkel weer rond.
We moeten allemaal achter het beleid gaan staan en van daaruit verdergaan.
Ruud stelt voor, om naar aanleiding van alle reacties vanuit de vergadering, drie groepen te vormen die zich gaan bezighouden met het implementeren van het beleid en daarmee de gestelde prioriteiten.
De drie groepen zouden moeten zijn: Nieuwe optredens
Nieuwe leden
Repertoirekeuze / Invulling repetities
Hans stelt voor om eerst te pauzeren en na de bestuursverkiezingen te stemmen over het voorstel van Ruud.

Pauze

7. Bestuursverkiezing
Aangezien Hans als voorzitter aftreed moet er gestemd worden voor een nieuwe voorzitter. Peter heeft zich kandidaat gesteld om deze functie (vanuit het bestuur) over te nemen.
Ria heeft zich kandidaat gesteld om de vacante plaats in het bestuur op zich te nemen, ook hier moet voor gestemd worden.
Ruud is als secretaris aftredend en herkiesbaar. Ook dit komt in stemming.
Jeanine en Ellen zijn zittend.
Voor de stemming hebben we 27 stemgerechtigden, waarvan 1 machtiging.
De uitslag is: 25 stemmen voor Peter (2 onthoudingen)
24 stemmen voor Ria (3 onthoudingen)
27 stemmen voor Ruud
Vervolgens neemt Peter de hamer over van Hans en leidt de vergadering. Allereerst wordt Hans nog in de bloemen gezet en bedankt voor alles wat hij voor Antwood heeft gedaan.

8. Thema (deel 2)
Het voorstel van Ruud v. V. van voor de pauze wordt ter stemming gebracht en unaniem door de vergadering geaccepteerd.
Peter vraagt vervolgens wie uit de vergadering de drie groepen willen gaan invullen.
– Ledenwerving: Marlèn, Maureen, Helma, Else, Lucie en Aart. (met als aanspreekpunt Ria)
– Nieuwe optredens: Hélène, samen met de P.R. (met als aanspreekpunt Peter)
– Repertoirekeuze: Hélène, Guido, Joop, Ruud M. en Wilfried (met als aanspreekpunt Ruud v. V.)

9. Rondvraag
Hélène stelt voor, om het versturen van verjaardagskaarten weer in te voeren. Zij wil deze taak wel op zich nemen.
Dit vindt de vergadering een goed idee, daar er behoefte bestaat dit opnieuw in te voeren.
Esther bedankt Antwood voor de gezellige tijd die ze bij ons heeft gehad en wenst iedereen het allerbeste.
Helma vraagt of er bij Amtosh nog leden waren die interesse zouden hebben om bij Antwood Affair te komen zingen.
Volgens Peter zijn dit mogelijk 2 mannen, maar de toekomst zal dit uitwijzen.
Aart wil een bijdrage leveren aan de P.R. middels het maken van een eigen website voor Antwood Affair met een eigen domeinnaam.
Dit is natuurlijk een zeer welkom aanbod hetgeen door het bestuur financieel ondersteund wordt.
Wim vindt dat Antwood meer bekendheid moet krijgen in Mierlo zelf. Dit bijvoorbeeld door bestuurswisselingen en andere verenigingsinformatie te publiceren in “Rond de Toren”.
Wilfried stelt voor om e-mail adressen op te nemen in de ledenlijst.
Dit idee wordt overgenomen.
Guido wil graag de notulen van de jaarvergadering vlak voor de volgende jaarvergadering ontvangen.
Het bestuur vindt dit geen goed idee i.v.m. het te laat aanleveren van deze informatie aan de leden.

10. Afsluiting
Peter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.