2005

2005 jaarverslag

Jaarverslag secretaris Antwood Affair 2005

Het jaar 2005 was een rustig jaar met drie optredens.

In 2005 hebben we bij het koor 1 nieuw lid gekregen: Dit is Rini Talens bij de bassen.
Hans en Esther zijn dit jaar teruggekeerd na hun Aziatisch avontuur.
René Sips is i.p.v. zingend lid de PR-commissie komen versterken.
Peter van den Hoven is na vele jaren actief lidmaadschap gestopt.

Het bestuur heeft in 2005 één wijziging ondergaan. Cécile heeft de plaats van Jeanine overgenomen.
In augustus is Teade gestopt met zijn bestuursfunctie, waarna het bestuur is doorgegaan met vier bestuursleden.

Wat hebben we gedaan in 2005?:

20 mei: Benefietconcert t.b.v. stichting Pro Africa in “De Ruchte” in Someren.
21 mei: Benefietconcert t.b.v. stichting Pro Africa in “De Hofdael” in Geldrop.
Beide concerten zijn helaas geen dubbelconcert geworden met de Zimbabwaanse band “Uzambesi” door omstandigheden die we zelf niet in de hand hadden.
9 september: Optreden in Mierlo ter gelegenheid van de opening van het plein bij het Patronaat. Dit was een kwalitatief zeer goed optreden.
18 september: Familiedag. Een dag voor jong en oud, met stralend weer en leuke fietsroutes, afgewisseld met gezellige stops.
12 november: Feestavond onder het motto “Goed gemutst” was ook deze keer van begin tot eind gezellig en goed verzorgd.

Er waren dit jaar drie jubilarissen: Maureen Rombout 30 jaar
Chiel Spaans 25 jaar
Ruud Sanders 12½ jaar

In 2005 is de ooievaar nergens geland bij onze leden.

Doordat we een rustig jaar hebben gehad was er meer tijd om andere dingen te doen.
Michel de Kort heeft ons als koor heel goed geholpen om op een kwalitatief hoger peil te komen met zijn inzicht en kennis van zang.
Ook zijn we zeer intensief in de weer geweest om ons voor te bereiden op de opname van een demo-CD, welke in januari 2006 opgenomen wordt.
Op de valreep van dit jaar is de promotiekaart een feit geworden.

Voor 2006 hebben we dus genoeg promotiemateriaal in handen om Antwood Affair goed in de markt te zetten.
Laten we hopen dat het dan ook gaat resulteren in meer naamsbekendheid en het verwerven van optredens.

2005 jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 14 januari 2005

Aanwezig: Wim, Jeanine, Yvonne, Teade, Ruud S., Bas, Ruud v. V, Ellen, Hilde, Hélène, Else, Aart, Annemarie, Guido, Joop, Ria, Ruud M., Eric, Peter, Cécile, Tonnie, Elise, Daniëlle, René, Chiel.
Afwezig met kennisgeving: Marlèn, Wilfried, Lucie, Maureen, Harrie, Huub.

1. Opening
Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring agenda / Notulen vorige jaarvergadering (19-03-2004)
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.
Wel is er een vraag over het feit, dat er in de vorige notulen besloten is om een nieuwe folder te maken, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Yvonne antwoord hierop, dat Hendrik-Jan in gebreke is gebleven ondanks meerdere toezeggingen en dat ze nu zelf een concept heeft gemaakt naar aanleiding van brainstormsessies van het afgelopen jaar.
Een opmerking die aansluit bij de vorige: Wat doen we met de 7 actiepunten uit de vorige vergadering anders dan alleen maar noteren?
De meeste zaken zijn aangepakt, waarvan een aantal nog in volle gang. Andere zaken duren door diverse omstandigheden wat langer dan verwacht.

3. Verslag secretaris
De secretaris verspreidt het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2004 en leest dit voor.
Er worden geen tekortkomingen geconstateerd en dus wordt het jaarverslag 2004 goedgekeurd.

4. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie. Dit krijgt de goedkeuring van iedereen.

5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestond uit Eric en Joop.
De kas zag er prima uit en was goed leesbaar, dus complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Annemarie en Eric.

6. Bestuursverkiezing
Jeanine is aftredend en niet herkiesbaar. Cécile is bereid gevonden om haar plaats in het bestuur over te nemen.
Teade en Ruud zijn aftredend en herkiesbaar.
Wim, en Yvonne zijn zittend.
Voor Cécile, Teade en Ruud moet dus gestemd worden. Er zijn 23 stemgerechtigden en 3.machtigingen.
De uitslag is: Cécile: 24 stemmen voor.
Teade: 26 stemmen voor.
Ruud: 25 stemmen voor.
Jeanine wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Wim kan haar door een foutje in de organisatie helaas niet in de bloemen zetten. Dit zal uiteraard later moeten gebeuren.

7. Repertoire en Stemvorming
Ruud v. V. geeft aan dat de repertoire keuze berust op toeval in het aanbod van goede arrangementen en persoonlijke voorkeur. De keuzes die gemaakt worden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
– Nieuwe (latin) nummers moeten passen in het huidig repertoire.
– Moeilijk in te studeren nummers combineren met makkelijkere.
– Keuze geënt op een breed publiek.
– Keuze moet ook voor het orkest interessant zijn.
Bij nummers die door meerdere mensen niet leuk gevonden worden zal Ruud per nummer bekijken of hij met dit commentaar iets kan doen.
Suggesties voor nieuwe nummers worden serieus bekeken, waarbij er voor dat nummer wel geschreven muziek voorhanden moet zijn. Dit om niet te veel werk te hebben met het schrijven van arrangementen.
Bas doet een voorstel, om de groep 1 nummer per jaar te laten kiezen.
Chiel merk op, dat nieuwe nummers vol overgave en inzet worden gebracht tijdens optredens, maar dat de oudere nummers soms vervlakken.
Sommige moeilijk in het gehoor liggende nummers worden door een deel van het publiek minder gewaardeerd. Over het algemeen is de mix goed, aldus Chiel.

Ruud heeft voor de groep een verrassing in petto. Voor de stemvorming van de groep heeft hij Michel de Kort weten te strikken. Michel is in staat om amateurs tot grote hoogten te coachen. De groep gaat akkoord met dit voornemen. Michel zal 3 avonden (2 uren per avond) komen en wel op 21 januari, 4 + 18 februari.
Tevens denkt Ruud voor het dubbeloptreden van 20 en 21 mei vier extra repetities op woensdagen
(2 x heren + 2 x dames) nodig te hebben om met name de nieuwe nummers er in te krijgen.

8. Beleidsplan 2005-2008 + Pauze
Tijdens de pauze zullen vier groepen een punt van het beleidsplan onderhanden nemen en daarbij ook een sterkte/zwakte analyse maken.
De vier punten zijn: Presentatie Betrokkenheid Ledenwerving Optredens.
De groepen hebben na de pauze hun beleidsplan en de sterkte/zwakte analyse gepresenteerd. Deze zullen door het bestuur worden uitgewerkt in een beleidsplan. In een nog nader te bepalen ingelaste vergadering wordt dit dan gepresenteerd.

9. Commissies
Vanuit het koor zijn er maar 9 ingevulde formulieren ingeleverd waarop de commissiekeuze kenbaar kon worden gemaakt (betrokkenheid ?). Door tijdgebrek kan dit punt helaas niet behandeld worden in deze jaarvergadering.

10. Rondvraag
Aart: Graag een recente ledenlijst voor de website. Deze komt zo snel mogelijk.
Het gastenboek op de website moet meer gebruikt worden door de leden, anders is het
verstandiger deze te verwijderen.
Bas: Een cd/dvd opname zou een goede PR zijn en ook een streefpunt voor het koor bij gebrek aan
optredens. Het bestuur neemt dit mee.
Annemarie: Gospelmis?. Ja, waarschijnlijk eind 2005.
Hilde: Is getipt dat Antwood dit jaar in het klooster te Nuenen zou staan??
Eric: Wanneer is het beleidsplan klaar? Dit zal zo spoedig mogelijk in de notulen verschijnen.
Zou graag de terugkoppeling van de actiepunten in de notulen terug zien.

11. Afsluiting
Wim sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.

2005 Geldrop Benefiet Zimbabwe