2001-2006

2005 Geldrop Benefiet Zimbabwe

2004 Jaarverslag

Jaarverslag secretaris Antwood Affair 2004

Het jaar 2004 was een jaar met zes optredens en een jaar met een stijgend ledenaantal.

In 2004 hebben we bij het koor 3 nieuwe leden gekregen:
Cécile Graat, Daniëlle Scheepers en René Sips.
Als leden hebben in 2004 bedankt Hendrik-Jan van Griensven en Jack van der Vleuten.
Ook Marlies heeft na 36 jaar besloten om te stoppen als alt bij Antwood Affair.
Bij het orkest heeft Huub Martens de vacante stek van gitarist ingenomen na het stoppen van Toon Koolen in 2003.

Het bestuur heeft in 2004 één wijziging ondergaan. Yvonne heeft de plaats van Ellen overgenomen.

Wat hebben we gedaan in 2004?:

6 februari: Muzikale invulling bij de pensionering van Wim bij het Hooge Huijs.
Wim krijgt nu meer tijd voor zichzelf en zijn hobby’s.
13 maart: Optreden samen met Montezuma’s Revenge.
Het was een weergaloos optreden in een uitverkocht huis.
14 mei: Opluistering van het personeelsfeest van de werkgever van Teade in het Anker.
Gezellig optreden met een dankbaar publiek.
27 juni: Een middagoptreden in de markthal van Brandevoort.
Dit optreden was niet voor iedereen in het publiek goed te horen.
18 juli: Familiedag bij Marlies en Huub in Asten-Heusden.
Wederom een kei gezellige middag voor jong en oud.
10 september: Optreden in “De Hofdael” in Geldrop.
Een leuk optreden voor ons en het publiek.
21 oktober: Optreden op de jaarvergadering van de Rabobank Someren-Mierlo in “de Ruchte” te Someren.
26 november: Koorfeest op vrijdagavond. Bijna iedereen was er. Wat zullen er een hoop mensen spierpijn hebben gehad na de Salsa workshop.

Er waren dit jaar geen jubilarissen, maar wel hebben we na 36 jaar trouw lidmaatschap op gepaste wijze afscheid genomen van Marlies.

In 2004 is de ooievaar eenmaal geland. Op 11 september is Jochem geboren, zoon van Bas en Manon Arts.

Laten we in 2005 doorgaan op de ingeslagen weg en zorgen voor de broodnodige aanwas van leden en een aantal leuke optredens.

2004 Jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 19 maart 2004

Aanwezig: Wim, Jeanine, Ellen, Teade, Ruud S., Bas, Ruud v. V, Maureen, Hilde, Helma, Hélène, Else, Aart, Lucie, Marlies, Annemarie, Yvonne, Guido, Joop, Ria, Ruud M., Eric, Harrie, Peter, Cécile, Toon, Marlèn, Jack, Tonnie.
Afwezig met kennisgeving: Lise.

1. Opening
Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring agenda / Notulen vorige jaarvergadering (31-01-2003)
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Teade merkt op dat bij de datum van de vorige jaarvergadering 2002 moet staan i.p.v. 2001.
Guido heeft een aantal vragen over de rondvraag uit de jaarvergadering van 2002:
-Bas heeft voorgesteld om een cd op te nemen. Is hier iets mee gedaan? Dit zou een optie zijn geweest als we geen optredens in 2003 zouden hebben gehad.
-Is er met Lucie’s idee om met “haar” Jambeegroep op te treden iets gedaan? Achteraf behoorde dit door omstandigheden bij de Jambeegroep niet tot de mogelijkheden.

3. Verslag secretaris
De secretaris verspreidt het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2003 en leest dit voor.
Er worden geen tekortkomingen geconstateerd en dus wordt het jaarverslag 2003 goedgekeurd.

4. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie. Dit krijgt de goedkeuring van iedereen.
Guido vraagt of er veranderingen op komst zijn in de huidige subsidieregeling vanwege toedoen van de overheid en/of het samengaan met Geldrop. Jeanine heeft nog geen idee hoe alle veranderingen op dat gebied uit zullen pakken voor Antwood Affair.

5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestond uit Helma en Joop.
De kas zag er prima uit en was goed leesbaar, dus complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Joop en Eric.

6. Bestuursverkiezing
Ellen is aftredend en niet herkiesbaar. Yvonne is bereid gevonden om haar plaats in het bestuur over te nemen.
Jeanine is aftredend en herkiesbaar.
Wim, Teade en Ruud S. zijn zittend.
Voor Yvonne en Jeanine moet dus gestemd worden. Er zijn 27 stemgerechtigden.
De uitslag is: Jeanine: 27 stemmen voor.
Yvonne: 26 stemmen voor, 1 blanco stem.
Ellen wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en door Wim in de bloemetjes gezet.

7. Evaluatie concert 13 maart 2004
De recensie in het Eindhovens dagblad was perfect. Ruud was ook erg tevreden.
Ondanks goede voorbereidingen gebeuren er altijd wel zaken die “fout” gaan, zoals de stem van Hélène die haar helaas in de steek liet, maar dit zijn dingen die je niet in de hand hebt.
Wim vraagt Eric om zijn mening. Eric heeft genoten. Niet alleen de zang, maar ook alles er omheen.
Een pluim voor Cécile als floormanager en ook dank aan iedereen die meegeholpen heeft bij op en afbreken voor en na het optreden.
Frequentie: Dit soort optredens 1 maal per 2 jaar is volgens de meerderheid de juiste frequentie.
Locatie: Alternatieven voor een locatie om meer publiek te trekken moeten bekeken worden. Dit om meer mensen de mogelijkheid te bieden een optreden bij te wonen buiten het “vaste” publiek.
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld “het Speelhuis”, of een sporthal. Ook zou wellicht twee avonden in “Den Heuvel” een optie zijn. Voor alle alternatieven moeten we de haalbaarheid bekijken op o.a. financieel en organisatorisch gebied.
Belichting: In het algemeen was de belichting goed en afwisselend waardoor het een toegevoegde waarde gaf aan ons optreden. Veel van ons vonden, dat we het publiek niet konden zien. Dit was volgens Ruud een bewuste keuze die gemaakt is om het podium goed uit te laten komen. Ook was de achterste rij moeilijk te zien. Dit had o.a. te maken met het feit dat het plafond te laag is om het podium goed te kunnen belichten.
Geluid: Het geluid in de zaal was goed in balans. De balans in het koor en ook de balans tussen koor en orkest. In de tweede set was dit aanmerkelijk slechter dan in de eerste set. Op het podium waren wel problemen met de monitoren. Misschien is het een idee om met een podiummixer te gaan werken.
Ook blijft er het probleem dat de meeste van ons niet goed in de microfoon zingen, waardoor Chiel het geheel onmogelijk optimaal kan mixen.
Choreografie: Er moet meer aandacht komen voor de choreografie. Meer confrontatie met fouten die gemaakt worden. Desnoods door iemand buiten Antwood Affair. Dit houdt natuurlijk wel in dat er meer extra repetities ingelast moeten worden om de zaken te perfectioneren.
Diversen: Door wat er met de stem van Hélène is gebeurd worden we met de neus op de feiten gedrukt voor wat betreft het hebben van een stand-in. Bij repetities zou in het vervolg meer aandacht voor het werken met stand-in’s moeten zijn.
De kledingcommissie geeft een pluim aan de dames die flink geïnvesteerd hebben in nieuwe kleding.

8. Afscheid Helma en Toon
Tijdens de jaarvergadering nemen 2 leden afscheid van Antwood Affair. Helma heeft 12 jaar gezongen en zich op vele andere manieren verdienstelijk gemaakt. Helma bedankt iedereen voor de leuke tijd bij Antwood Affair en wenst iedereen succes voor de toekomst.
Toon is 30 jaar lang gitarist in het orkest geweest en heeft alle hoedanigheden van het huidige Antwood Affair meegemaakt. Wim bedankt beiden voor hun inzet en gezelligheid met een bloemetje.

9. Pauze

10. Verslag en evaluatie commissies
Er is dit jaar gekozen om niet te werken met een thema, omdat dit toch weer op hetzelfde zou uitkomen dan de afgelopen jaren, nl. ledenwerving en optredens. Eric stelt hier de vraag wat de ideale samenstelling van Antwood zou moeten zijn. Hierop antwoord Wim, dat er nog minimaal 4 extra mannenstemmen bij moeten komen om flexibel genoeg te kunnen zijn.
Er is gevraagd aan alle commissies om hun verslag te doen over het afgelopen jaar en wat de acties voor het nieuwe jaar worden.
Buitenkoorse Activiteiten Commissie: Ze zijn nu al bezig met het koorfeest van 2004. Het is moeilijk om ieder jaar weer een geschikt thema voor iedereen te vinden voor het feest. Alles gaat naar wens en ze maken er weer iets moois van.
Voor de familiedag zitten we de komende twee jaar nog wel goed. Lucie heeft nog twee broers. Dit in combinatie met een prima organisatie staat natuurlijk weer garant voor een hoop leut.
Opbouwcommissie: Alles loopt zoals het hoort. De regeling van de knoppen, dus het technische gedeelte van de zaak moet nog geleerd worden. Een gedeelte van het materiaal staat opgeslagen op
“De Luchen” in Mierlo. Dit moet nog geregeld worden met de verzekering. Ook is het wenselijk dat er iemand komt die het materiaal onderhoud (Else meldt zich alvast aan om enige hand en span diensten te verlenen). Op korte termijn is het nodig dat er een dag ingelast wordt, waarbij alles goed nagekeken, gerepareerd en verbeterd (kisten voorzien van wielen) wordt.
Ook wil de commissie graag dat bij repetities iedereen meehelpt bij afbreken na het repeteren.
Choreografiecommissie: Naast de pasjes moet ook zeer zeker de uitstraling richting publiek in orde zijn.
Zoals we al in de evaluatie van het optreden zagen, moet er bij repetities meer aandacht komen voor choreografie (meer automatisme creëren), om zo beter naar optredens toe te kunnen werken. Iemand extern inhuren om aan onze uitstraling te werken zou wellicht een oplossing zijn.
Kledingcommissie: Op dit moment willen we meer naar een chiquere richting, waarbij de nadruk ligt op de combinaties Zwart / Wit en Zwart / Rood.
PR-commissie: Het regelen van een optreden op een groot festival is niet gelukt, maar wel zijn er een aantal leuke optredens geweest (zie verslag van de secretaris).
De speciale aanbieding van Antwood Affair, nl. optreden tegen kostprijs op een festival, heeft niets opgeleverd. “What more can you do”?
Binnenkort gaat er een nieuwe mailing de deur uit naar alle bekende organisatoren.
Werner wordt bedankt voor zijn inspanningen als fotograaf. Alle foto’s zijn digitaal beschikbaar en hopelijk bruikbaar voor de nieuwe folder/flyer van Antwood Affair. Hieraan wordt gewerkt en deze moet dit jaar klaar zijn.
Op de website is een speciale ledensite wenselijk waarop leden het een en ander kwijt kunnen, bijvoorbeeld repetitieschema, ledenlijst, notulen e.d. Ideeën hierover kun je kwijt bij de PR en webmaster Aart.
Om naar de mail op ons hotmail account te kijken is het password: mierlo 2004.
Ook is het idee geopperd om een gastenboek te maken bij optredens, waarin reacties geplaatst kunnen worden van mensen die ons gezien hebben. Deze reacties kunnen we dan weer gebruiken bij mailings samen met recensies om ons te presenteren.
Archiefcommissie: Ziet graag wat meer input van de leden om het archief op peil te houden.

11. Rondvraag
Jack: Via de open repetitie in Someren is hij in contact gekomen met Antwood Affair. Hij vindt het geweldig wat we doen, maar voor hem is het op dit moment te hoog gegrepen. Voor toekomstige nieuwe leden is het wellicht raadzaam om meer gerichter te repeteren per stemgroep. Hij wenst ons succes en zal zeker elders zijn zangtalent proberen te ontplooien.
Aart: Wil graag in het bezit komen van alle foto’s en films die beschikbaar zijn voor de website.
Tonnie: 1 Graag een afscheiding tussen drummer en blazers.
2 Is er een gitarist op het oog als vervanging voor Toon? (Ruud: wordt aan gewerkt)
3 Ziet graag een percussionist erbij komen waardoor er een completer Antwood ontstaat.
Else: Een workshop t.a.v. stemvorming/presentatie/uitspraak à la Mirjam Snoek zou een welkome aanvulling zijn voor alle leden. Dit zou dan wel met enige regelmaat herhaald moeten worden, omdat het anders toch weer verwaterd.
Lucie: Beter bekend worden met de inhoud van de nummers die we zingen heeft volgens haar een positieve invloed op het inlevingsvermogen, waardoor de nummers beter gebracht kunnen worden.

Wim bedankt met een bloemetje ten slotte Era en Ad van Houtem voor alles wat ze het afgelopen jaar voor Antwood Affair gedaan hebben. In een woord “geweldig”.

12. Afsluiting
Wim sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.

2004 brandevoort

2003 Nuenen

2003

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 31 januari 2003

Aanwezig: Peter, Jeanine, Ellen, Ria, Ruud S., Bas, Ruud v. V, Maureen, Hilde, Helma, Hélène, Else, Lise, Lucie, Marlies, Annemarie, Yvonne, Guido, Joop, Wim, Ruud M., Teade, Harrie, Rob.
Afwezig met kennisgeving: Aart.

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergadering start om 20.50 uur i.p.v. 20.30 uur i.v.m. te weinig stemgerechtigde leden bij de geplande aanvangstijd.

2. Goedkeuring agenda / Notulen vorige jaarvergadering (25-01-2001)
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Voortaan zullen de notulen 2x uitgedeeld worden, 1x vlak na de vergadering en 1x ongeveer 2 weken voor de volgende jaarvergadering samen met de uitnodigingen. Hopelijk vergeet de secretaris het deze keer niet!

3. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie. Dit krijgt de goedkeuring van iedereen.

4. Verslag secretaris
De secretaris verspreidt het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2002.
Er worden geen tekortkomingen geconstateerd en dus wordt het jaarverslag 2002 goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestond uit Helma en Yvonne.
De kas zag er prima uit, dus complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Joop en Helma.

Aangezien de vergadering op het moment van de bestuursverkiezing (punt 6) nog niet helemaal voltallig was, grijpt Wim dit moment aan om iedereen te bedanken voor de inzet van het afgelopen jubileumjaar.
Helma vraagt bij deze gelegenheid wie ons gesponsord hebben in dit jubileumjaar. Jeanine noemt de sponsoren en de daarbij horende bedragen. In totaal was dit voor een bedrag van € 1.765,-.

6. Bestuursverkiezing
Peter is aftredend en niet herkiesbaar. Wim Dreverman is bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen.
Ria is aftredend en niet herkiesbaar. Teade Steenstra gaat haar plaats in het bestuur overnemen.
Jeanine, Ellen en Ruud S. zijn zittend.
Voor Wim en Teade moet dus gestemd worden. Er zijn 23 stemgerechtigden.
De uitslag is: Bestuurslid: 23 stemmen voor Teade.
Voorzitter: 21 stemmen voor Wim, 1 blanco stem, 1 niet gestemd.
Peter en Ria worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en door Jeanine in de bloemetjes gezet.
Peter geeft de “voorzittershamer” aan Wim en deze bedankt Peter nogmaals voor de bewezen diensten.

7. Thema Ledenwerving
Wim stelt voor om het thema ledenwerving in 4 groepen van 6 mensen te bepraten en na een kwartier terug te keren, om de meningen en ideeën per groep te presenteren over “hoe komen we aan nieuwe leden”.
De uitkomsten worden in de volgende bestuursvergadering samen met de commissie ledenwerving en Ruud van Vlerken geëvalueerd om zo tot een breed gedragen plan de campagne te komen.

8. Pauze
De pauze wordt overgeslagen om direct door te gaan met het volgende punt op de agenda.

9. Thema Optredens
Dit thema is op dezelfde manier aangepakt als het vorige thema en zal dus ook besproken worden in de volgende bestuursvergadering.

10. Invulling commissies
Bij een aantal commissies (PR-commissie en commissie materiaalbeheer) is er gebrek aan bezetting.
Vanuit de vergadering is er geen animo om permanent in deze commissies zitting te nemen.
Wel zijn er mensen die ad hoc een aantal zaken willen doen indien gevraagd.
Het bestuur gaat zich beraden over hoe om te gaan met dit gegeven, desnoods moeten we extern gaan kijken om in onze behoeften te voorzien.

11. Rondvraag
Peter: Ad heeft aangeboden om een deel van onze materialen op te slaan in een garage aan de Eendenpoel in Mierlo. De rest kan in “Den Heuvel” blijven staan.
We moeten eerst op korte termijn inventariseren wat we bewaren en wat niet. Voor de spullen die we niet meer nodig hebben zijn een aantal gegadigden. Dit zijn Ad, Ruud M. en het Mierlo’s zeemanskoor.
Guido: Vraagt of er nog een uitwisselingsconcert komt met Nouveau uit Roosendaal. Het bestuur neemt dit mee voor een volgende vergadering.
Ook benadrukt hij dat er in de PR-commissie toch echt meer energie gestoken moet worden en dat Yvonne dit niet in haar uppie kan. Ruud v.V. reageert hierop dat dit vanuit het bestuur meer aandacht moet krijgen. Het bestuur beaamt dit.
Ruud M.: Bij optredens zijn de (vaak moeilijke) herenpartijen slecht te horen en met name de sopranen overheersen. Is dit niet beter te mixen? Ruud v.V. is het hier gedeeltelijk mee eens, maar benadrukt dat de sopranen de melodiestem hebben. Hij denkt dat dit met de nieuwe apparatuur allemaal beter te regelen is en zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden.
Yvonne: Er is bij haar een vraag binnengekomen van een echtpaar die bij de trouwerij van hun dochter een aantal gospels door Antwood Affair zou willen laten zingen. Zij heeft van het bestuur nog geen reactie gehoord. Dit wordt door het bestuur meegenomen naar de eerstvolgende vergadering.
Bas: Als mocht blijken dat we geen of weinig optredens in 2003 krijgen, is het misschien een idee om een cd op te nemen. Dit is volgens de vergadering een goed plan en zal zeker bekeken worden.
Hilde: Zij heeft een uitnodiging gekregen voor een optreden van een koor uit Eindhoven en deze doorgespeeld naar Antwood Affair. Wat is hiermee gedaan?
Deze is ontvangen en meegenomen naar een repetitieavond om onder de aandacht van het koor te brengen. Maar zoals uit de reactie blijkt is dit niet duidelijk genoeg gebeurd en zal dit herhaald worden.
Lucie: De leidster van haar jambe groep heeft gevraagd om samen met Antwood Affair iets te doen.
Ruud v.V. slaat dit niet af, maar merkt op dat er veel werk zit in het samen iets doen. Hij noemt als voorbeeld het nummer dat we samen met het Rosenberg trio gedaan hebben.
Jeanine: Is blij met Wim als voorzitter en wilde dit gewoon even kwijt. “Nooit weg hè Wim, zo’n hart onder de riem”.

Wim bedankt met een bloemetje ten slotte Era en Ad van Houtem voor alles wat ze het afgelopen jaar voor Antwood Affair gedaan hebben. In een woord “geweldig”.

12. Afsluiting
Wim sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.

2003 jaarverslag

jaar 2003 stond in het teken van ledenwerving. Dit is heel goed gelukt en alle activiteiten hebben hun vruchten afgeworpen. In 2003 hebben we bij het koor een vijftal nieuwe leden mogen verwelkomen: Elieke Spijkers, Rob Harmsen, Hendrik-Jan van Griensven, Eric Bogers en Jack van der Vleuten. Elieke en Rob hebben kort daarna weer afgehaakt. Beiden konden Antwood Affair toch niet zo goed combineren met hun andere bezigheden. Ook heeft Rens van de Laar zijn lidmaatschap opgezegd. Dit vanwege privé-omstandigheden Het bestuur heeft in 2003 twee wijzigingen ondergaan. Peter heeft de voorzittershamer overgegeven aan Wim en Ria heeft haar plaats gewisseld met Teade. Wat hebben we gedaan in het jaar 2003? : – 4 april: Open repetitie in “De Hofdael” te Geldrop. – 25 mei: Verenigingendag Mierlo in “Den Heuvel”, waar we ons hebben laten zien aan de Mierlose bevolking. – 4 juli: Optreden tijdens het personeelsfeest van ROC ter Aa in Helmond. Het was een kwalitatief goed optreden met een leuk publiek. – 13 juli: De Antwood Affair familiedag bij de broer van Lucie in Mierlo. Een leuke middag met stralend zomerweer. – 13 september: Optreden tijdens “Geldrop cultureel” (een goede manier om Antwood Affair in de regio te promoten). – 3 oktober: Open repetitie in “café Centraal” te Someren. – 8 november: Koorfeest in Schlagerausführung (dat was pas feesten). – 19 december: Optreden in “Het Klooster” te Nuenen. Dit was een charitatief optreden t.b.v. oorlogskinderen in voormalig Joegoslavië. Er waren 3 jubilarissen dit jaar: Marlies Leenders 35 jaar lid vanaf het prille begin. Hélène Verhofstad en Ruud Mickers 12½ jaar lid. In 2003 is de ooievaar 3 maal geland bij de leden van Antwood Affair: Op 27 mei is Nadine geboren, dochter van Rob Köhler en Nicole van der Vleuten. Op 15 juli is Willem geboren, zoon van Marlèn Louwers en Wilfried van der Zanden. Op 27 november is Jorrit geboren, zoon van Ruud en Yvonne Sanders. In het huwelijksbootje gestapt zijn op 20 november Hilde Scheffer en Werner Richelle. In 2004 moeten we alles in het werk stellen om een zo compleet mogelijk Antwood Affair te krijgen, waarmee we een aantal goede optredens kunnen verzorgen. We zijn op de goede weg. Laten we zo doorgaan.